• 2

სადაზვერვო დაწესებულებები

სადაზვერვო საქმიანობის ორგანიზების მიზნით, სახელმწიფოში ფუნქციონირებს შემდეგი სადაზვერვო დაწესებულებები:

საქართველოს დაზვერვის სამსახური (მთავარი სადაზვერვო დაწესებულება) - ახორციელებს სადაზვერვო საქმიანობას პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სამეცნიერო-ტექნიკურ, სამხედრო-პოლიტიკურ, ინფორმაციულ, ეკოლოგიურ და საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლის სფეროებში;

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სადაზვერვო ქვედანაყოფები - ახორციელებს სადაზვერვო საქმიანობას სამხედრო, სამხედრო-პოლიტიკურ, სამხედრო-სტრატეგიულ, სამხედრო-ეკონომიკურ, სამხედრო-ტექნიკურ, ინფორმაციულ და ეკოლოგიურ სფეროებში;

შსს-ს საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია - ახორციელებს სადაზვერვო საქმიანობას საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის, ტერიტორიული წყლების, კონტინენტური შელფის დაცვისა და განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონის კონტროლის სფეროებში.


თბილისი, უცნობ გმირთა ქ. #51/53
ტელ: (+995 32) 2 022 772
ელ-ფოსტა: docs@gis.gov.ge
Facebook you tube E-mail
© 2016-2024 საქართველოს დაზვერვის სამსახური
ყველა უფლება დაცულია