• 2

სადაზვერვო საქმიანობის დაგეგმვის საფუძვლები

საქართველოში სადაზვერვო საქმიანობა ხორციელდება ეროვნული დონის კონცეპტუალური (სტრატეგიული) დოკუმენტებისა და უწყებრივი დონის დოკუმენტების საფუძველზე. კერძოდ, დაზვერვის სფეროში ეროვნული დონის კონცეპტუალური (სტრატეგიული) დოკუმენტებია:

- საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია;

- საფრთხეების შეფასების დოკუმენტი;

- ეროვნული სადაზვერვო პროგრამა.

აღნიშნული სტრატეგიული დოკუმენტების საფუძველზე ხორციელდება სადაზვერვო საქმიანობის შიდა უწყებრივ დონეზე დაგეგმვა და განისაზღვრება სადაზვერვო საქმიანობის პრიორიტეტები, ამოცანები და დავალებები.


თბილისი, უცნობ გმირთა ქ. #51/53
ტელ: (+995 32) 2 022 772
ელ-ფოსტა: docs@gis.gov.ge
Facebook you tube E-mail
© 2016-2024 საქართველოს დაზვერვის სამსახური
ყველა უფლება დაცულია